Utleie

Son kulturkirke – SAGA ønsker å være et aktivt hus til mangfoldig bruk. Det skal oppleves attraktivt for ulike aktører å leie kirka til ulike formål – både kulturelle og kirkelige. Ta kontakt med Vestby Kirkelige Fellesråd for forespørsel om leie. De kan nåes ved å kontakte Morten Antonsen på tlf. 23884677 – tast 2, eller sende en epost til: ma337@kirken.no

Under kan du lese reglementent for utleie av SAGA.

__________________________________________________________________________________________

Utleiereglement for Son kulturkirke

1. Formålsbestemmelse
Son kulturkirke er en møteplass med det formål å gi rom for gode samvær og bygge positive relasjoner. Dette gjelder for både kirkelige og andre sosiale aktiviteter.

2. Utleier:
Vestby kirkelige fellesråd ved administrasjonen på Vestby kirkekontor, vil ha det overordnede ansvar for utleie i henhold til reglement og avgjøre tvilstilfeller m.v. med bindende virkning.

3. Leietakere:
3.1 Kirken kan leies ut til følgende formål:
• Møter, øvelser, konserter og annen kirkelig virksomhet i regi av kirkens ansatte og menighetene i Vestby kommune.
• Minneseremonier.
• Lokale lag og foreninger, bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner.
• Tilsvarende foreninger, organisasjoner og bedrifter utenfor kommunen.

3.2 Utleie må ikke være til hinder eller ulempe for kirkens egen virksomhet.

4. Utleietider:
• Kirken lokaler kan i hovedsak leies ut alle hverdager i tidsrommet 0800-2300.
• Kirken kan leies ut lørdag og søndag etter avtale.
• For eventuell avtale om overnattingsutleie er det en forutsetning det hentes ut spesiell tillatelse i forhold til brannforskriftene.
• Søknadsfrist for fast leie i løpet av et år er 01.juni

5. Avgifter/ Leiesatser:
5.1 Utleiesatser utarbeides av Vestby kirkelige fellesråd i forbindelse med års budsjett.
5.2 Interne arrangement kreves det ikke leie for.
5.3 Leiesatsene tilpasses de ulike aktiviteter og rom som brukes.
5.4 Utleie til næringsvirksomhet og store arrangement med inngangspenger skal prisen reflektere reelle kostnader i markedet.

6. Leietakers ansvar:
6.1 Alle leieforhold må søkes om til Vestby kirkekontor.
6.2 Alle leietakere skal ha en ansvarshavende kontaktperson som mottar og kvitterer for nøkkel. Vedkommendes navn, adresse og telefonnr skal oppgis til utleier, før leieforholdet godkjennes.
6.3 Ansvarshavende skal ha gjort seg kjent med reglene for utleie og andre forhold som måtte være av betydning for leieforholdet før utleie finner sted. Dette omfatter bl.a. alt mht. brannsikkerhet og rømmingsveier. Vedkommende eller stedsfortreder skal være til stede så lenge leieforholdet varer og ha ansvar for at reglene blir overholdt.
6.4 Ansvarshavende må sørge for at ingen uvedkommende kommer inn i lokalene som leies.
6.5 Leietaker er ansvarlig for all skade som måtte oppstå på bygning, lokaler og inventar og utstyr som følge av leieforholdet eller at utstyr blir borte som følge av dette. Det samme gjelder utskifting av nøkkelsystemer som følge av nøkler som mistes eller kostnader ved utrykning av brannvesten eller vaktselskap som følge av alarm som utløses. Ansvarsholder skal snarest melde fra til utleier om slike forhold. Oppdages skade utover normal elde før lokalet/ene tas i bruk skal dette omgående meldes utleier.

7. Orden:
7.1 Lokalene og kirkes utstyr må behandles med verdighet og forsiktighet. Leietager skal ikke flytte på kirkelokalets innhold uten å ha forhørt seg med utleier på forhånd.
7.2 Lokalene og utstyret må ikke bli utsatt for unødvendig stor belastning og slitasje. Dersom ikke annet er avtalt klargjør leietakeren selv lokalene før bruk og rydder alt på plass igjen etter bruk til anvist sted. Leietaker er også ansvarlig for at dører og vinduer lukkes og låses og lys slokkes, i samsvar med bestemmelsene på stedet.
7.3 Røyking er forbudt i alle lokalene i Son kulturkirke.
7.4 Alkohol er ikke tillatt annet enn ved sluttede lag, der dette har vært søkt om til utleir på forhånd og det er gitt godkjennelse på dette.

8. Renhold:
8.1 Leietaker er ansvarlig for å koste gulvene etter bruk. Gulvene skal moppes etter bruk om leie er på ettermiddag og kveld.
8.2 Ved bruk av kjøkken skal leietaker følge instruksene for kaffemaskin og oppvaskmaskin. Strømmen til komfyren og elektriske artikler skal slås av etter bruk. All mat fra kjøleskap skal fjernes og kjøkkenet skal rengjøres.
8.3 Kirketjener / vaktmester er ansvarlig for vask av gulv og toaletter etter behov.
8.4 Ved store arrangement vil det noen ganger være mulig å leie inn ekstern hjelp.

9. Brannsikkerhet.
9.1 Før lokalene tas i bruk, skal utleier gjøre leietaker kjent med følgende:
• Branninstruks, herunder maksimalt antall som kan oppholde seg der
• Aktuelle rømningsveier
• Brannslokningsutstyr og brannalarmanlegg med evt. Opplegg for varsling til alarmsentral
• Telefon og telefonnummer for å kunne stanse pågående utrykning ved falsk alarm

9.2 Bruk av åpen ild er ikke tillatt med mindre regler eller tillatelse sier noe annet. Bruk av stearinlys er likevel tillatt dersom det utvises nødvendig varsomhet.
9.3 For at overnatting skal kunne tillates, må samtykke fra brannvesenet være innhentet minst 14 dager før overnattingen finner sted.
9.4 Dersom det ikke finnes røykvarsel i rom det skal soves i, må det være en våken vakt som foretar jevnlig tilsyn i alle rom.

10. Annullering av leieforhold
10.1 Dersom tildelte lokaler ikke benyttes, plikter leietaker å gi beskjed så snart som mulig til utleier. Dersom slik melding ikke blir gitt, må eventuelt leietaker likevel belastes.
10.2 Dersom leietaker misligholder avtalen, kan Vestby kirkelige fellesråd annullere inngått avtale og eventuelt også nekte senere utleie.

11. Dispensasjon
Vestby kirkelige fellesråd kan dispensere fra dette reglementet i spesielle tilfeller.

12.Son kulturkirke har følgende lokaler til utleie inni kirka:
Storsal 350 sitteplasser i rader, fordelt på: 150 sitteplasser i sal uten fløy, 70 sitteplasser på galleri, 50 sitteplasser i Lillesal 1, 50 sitteplasser i Lillesal 2, 30 sitteplasser på torg
130 sitteplasser rundt bord i sal + fløy + torg ved bespisning.
Peisestue: 70 sitteplasser rundt bord
Grupperom 1: 15 sitteplasser
Grupperom 2: 8 sitteplasser
Grupperom 3: 8 sitteplasser